Лаборант (техник) химического анализа (вахта 30/30)